2018-10-22 15:42Pressmeddelande

Karlshamn Energi får ytterligare 9,5 miljoner i landsbygdsstöd beviljat för utbyggnad av fiber i Mörrum norra.

null

Länsstyrelsen har i dagarna fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Karlshamn Energi har tidigare fått beviljat stöd för områdena Mieådalen, Vettekulla/Matvik och Vekerum m fl och har nu även fått klartecken för området Mörrum norra.

Karlshamn Energi lämnade under 2016 in ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband och nu kom beskedet att Länsstyrelsen fattat positivt beslut för vår projektansökning Mörrum norra. Karlshamn Energi tog tidigt fram en strategi tillsammans med Karlshamns kommun för utbyggnaden av landsbygden och intresset har varit stort.

I projektet Mörrum norra är det ca 260 st fastigheter och den totala projektkostnaden beräknas till 13,5 miljoner kr varav stödet uppgår till ca 9,5 miljoner kr. Den totala gräv- och plöjsträckan för projektet är ca 5,6 mil.

— Det känns oerhört bra att vi har fått ett positivt besked säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi. Vi beräknar påbörja och slutföra utbyggnaden under 2019. Regeringen har satt som mål att 2020 ska 95% av befolkningen ha tillgång till minst 100 Mbit och 2025 ska andelen som har 1000 Mbit vara uppe i 98%. I slutet av året kommer 95% av kommuninvånarna i Karlshamn ha tillgång till fiber och tillsammans med Karlshamns kommun kommer vi bygga ut så vi når 100% av alla permanentboenden år 2021. Förutom våra satsningar på landsbygden är utbyggnaden av bredbandsnätet i full gång även för övriga delar av kommunen och många områden är levererade och klara. Vi kommer att ha investerat ca 320 miljoner på bredbandsutbyggnaden till år 2021 avslutar Anders.

Utbyggnaden av fiber på landsbygden delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden och nationella medel som fördelas av Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Blekinge. Karlshamn Energi har mellan 2014-2018 sammanlagt blivit beviljade ca 40 miljoner kr till olika landsbygdsprojekt.


För frågor kontakta: 
Anders Strange, VD Karlshamn Energi 
Telefon: 0454-818 40  
Mail: anders.strange@karlshamnenergi.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Strategiska EU - mål för landsbygden för 2014-2020 är att främja jordbrukets konkurrenskraft, garantera klimatåtgärder och en hållbar förvaltning av naturresurser, bidra till en välbalanserad utveckling av landsbygdens ekonomier och samhällen samt bevara och skapa nya jobb.

Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet löper till och med 2020.

Programmet ger stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. Programmet består av företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar. 

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fyra olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service.


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.