2021-06-17 13:57Pressmeddelande

Karlshamn Energi presenterar utredning för nytt vattenverk

Illustration: SWECOIllustration: SWECO

Karlshamn Energi har nu slutfört utredningen om ett nytt vattenverk i Karlshamns kommun. Rekommendationen är ett nytt ytvattenverk i Långasjön, vilket i måndags presenterades på ett informationsmöte för kommunfullmäktiges ledamöter.

- Vi har efter noga avväganden kommit fram till att detta är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi har ett redan ett mycket bra dricksvatten i Karlshamn och med ett nytt ytvattenverk tar vi fortsatt vara på den resursen och en hållbar dricksvattenförsörjning. Med ett nytt vattenverk ser vi även till att trygga tillgången på vatten när efterfrågan ökar, säger Anders Strange, VD.

Utredningen är slutförd från Karlshamn Energis sida och den formella processen fortsätter under året där kommunfullmäktige tar beslutet om nytt vattenverk.

År 2019 tog Karlshamn Energi över ansvaret för vatten och avlopp från Karlshamns kommun. Karlshamn Energi blev därmed VA-huvudman och bildade dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. I samband med ny organisation bildades en projektgrupp för att utreda frågan om nytt vattenverk.

- Vår projektgrupp har gjort ett fantastiskt arbete under lång tid och tagit fram ett gediget underlag där vi vägt in alla för- och nackdelar mellan de olika alternativen. Där har vi tagit hänsyn till allt från klimatscenarion och eventuella risker till kostnad och placering, fortsätter Anders Strange.

Utredningen har gjort en jämförelse mellan olika alternativ. Bland annat har studier gjorts kring avsaltningsverk som tar vatten från Östersjön, liksom en kombination av ett mindre sötvattenverk och ett mindre avsaltningsverk.

­- Vi har även tittat på möjligheterna med renovering av det nuvarande vattenverket, men sammantaget är bedömningen att det bästa alternativet är ett nytt ytvattenverk vid Långasjön, säger Toini Sjöqvist, projektledare för nytt vattenverk på Karlshamn Energi.

- En ny damm vid sjön Mien och en reservvattentäkt i Mörrumsån är också viktiga pusselbitar i beslutet om ett nytt ytvattenverk vid Långasjön för att trygga vår framtida vattenförsörjning, fortsätter Toini Sjöqvist.

Under förra veckan gick det nuvarande vattenverket på sin maxkapacitet. Detta berodde inte på låga vattennivåer i Mien eller brist på vatten, utan att förbrukningen var hög.

- För att klara framtidens vattenbehov i Karlshamns kommun behöver vi ett nytt vattenverk. Det är nödvändigt för att kunna leverera vatten till våra kunder, det vill säga invånare och verksamheter i vår kommun, säger Anders Strange.

Med det nya vattenverket som föreslås, skulle produktionskapaciteten öka och betydligt mer vatten kan levereras när behovet är stort. 

­­­- Fördelarna med att bygga det nya vattenverket nära det gamla vattenverket och vår vattentäkt vid Långasjön är bland annat att vi kan dra nytta av befintliga anläggningar och rör. Vi har även kompetensen på plats, tillstånd finns redan och vårt distributionsnät är anpassat för att leda vatten från Långasjön, säger Anders Strange.

- Med det nya vattenverket skulle Karlshamns kommun få en modern och driftsäker anläggning som tryggar en säker vattenleverans under många år framöver, avslutar Anders Strange.


Ämnen: Vatten

Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.