2023-09-14 11:44Pressmeddelande

Summering av avbrutet fastighetsprojekt på Prinsgatan

Stefan Karlsson, tf. VD, Karlshamn Energi.Stefan Karlsson, tf. VD Karlshamn Energi.

Karlshamn Energi AB:s fastighetsprojektet, omfattande om- och tillbyggnad av kontor och verksamhetslokaler, avbröts efter ägardirektiv av kommunfullmäktige i december 2022. Den avbrutna byggprocessen innebar kostnader för Karlshamn Energi AB i form av nedlagda egna kostnader samt ersättningar till berörd upphandlad entreprenör och vissa andra avgifter och juristarvoden etcetera.

Historiken är väl dokumenterad och allmänt känd, varför ingen närmare genomgång av detta beskrivs här.

Beskrivning av den totala kostnaden

Den 12 september slöt entreprenören JSB Construction AB och Karlshamn Energi AB ett förlikningsavtal som fastställde den slutliga uppgörelsen. I uppgörelsen fastställer parterna värdet av den ersättning som JSB har rätt till med anledning av entreprenaden till 23 999 966 kronor. Genom fullgörande av parternas åtaganden i avtalet är samtliga mellanhavanden i anledning av entreprenaden slutligt reglerade. JSB har fortsatt ansvar för det arbete som blev utfört i entreprenaden.

Utöver ersättningen till JSB har Karlshamn Energi haft kostnader för projektering, bygghandlingar, jurist, förberedande arbeten etcetera, om totalt 13,9 miljoner kronor. Den totala kostnaden uppgår därmed till 38 miljoner kronor.

I bokslutet år 2022 för Karlshamn Energi AB, angavs uppskattat total kostnad till 38 058 000 kronor. Den slutligt fastställda kostnaden ryms alltså inom den angivna kostnadsuppskattningen.

Åtgärdande av kvarvarande behov

Kommunfullmäktige har godkänt att Karlshamn Energi AB kan genomföra vissa om- och tillbyggnadsbehov som är nödvändiga för att uppfylla myndighetskrav och utrymmesbehov. Dessa åtgärder som benämnts ”basbehovsanpassning av lokaler”, innebär nybyggnad av utrymme för omklädnad och hygien, ombyggnad av befintligt varmlager till kontorsutrymmen och mindre anpassningar av befintliga lokaler.

Kostnaden för detta är budgeterat till 25 miljoner kronor och skall vara färdigställt under 2024. Samtidigt sägs avtalet om hyrda moduler för kontorslokaler upp, vilket innebär minskade kostnader om drygt 2,5 miljoner kronor per år.

Stefan Karlsson, t.f. VD 
Karlshamn Energi AB

 


Om Karlshamn Energi

Karlshamn Energi är ett lokalt energibolag med Karlshamns kommun som hemmamarknad. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband och Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB, Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Precis så som vår affärsidé beskriver så strävar vi efter att skapa enkla prisvärda och kundnära lösningar med stark fokus på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och service. Förutom affärsidén styrs verksamheten efter våra övergripande mål som innebär: Nöjda kunder, Rätt kvalitet, God ekonomi, Bra miljö och Kompetent personal. Vi har en stark lokal förankring och är måna om att hålla en personlig och professionell service mot våra kunder.